Privacy statement

Door gebruik te maken van en te registreren op de website van Presspink worden persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt. Persoonlijke gegevens zijn die gegevens waarmee u als een natuurlijke persoon direct en / of indirect kunt worden geïdentificeerd, ongeacht hoe we dit feitelijk doen.

De toepasselijke wetgeving, voornamelijk de wet van 8 December 1992 over de bescherming van de privacy (Privacywet), legt strikte voorwaarden op voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Dit is een bewuste concessie aan de informatieverplichting van Artikel 9 van de Privacywet.

Door gebruik te maken van de website en zijn diensten gaan wij ervan uit dat elke Gebruiker kennis heeft genomen van deze Privacyverklaring en bijgevolg de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens op de hierin beschreven manier aanvaardt.

Onze privacyverklaring kan in de toekomst worden gewijzigd. Deze zullen duidelijk worden gemaakt in de Privacyverklaring. Het is daarom aan de gebruiker om dit document regelmatig te lezen. Elke substantiële verandering zal te allen tijde duidelijk worden gecommuniceerd.

1 - Voor welke doeleinden worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

Presspink.com verzamelt persoonlijke gegevens alleen voor één overkoepelend doel, namelijk om elke gebruiker van de website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Naarmate de gebruiker intensiever gebruikmaakt van de website en / of gebruik maakt van bepaalde diensten, zal ook de verzameling van persoonlijke gegevens uitgebreider zijn.

Deze gegevensverwerking is essentieel voor het functioneren van de website en de bijbehorende services. In principe vindt verwerking alleen plaats voor interne doeleinden, zoals: het aanbieden en verbeteren van onze persoonlijke en algemene diensten; opsporen en beschermen tegen fraude, fouten en / of crimineel gedrag; factureringsdoeleinden; aanbieden van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en / of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker; steun bieden; het verkrijgen en verwerken van gebruikersrecensies. De gegevens zullen niet worden gebruikt voor externe analyse- en marketingdoeleinden zonder voorafgaande anonimisering.

Persoonlijke gegevens met betrekking tot het seksuele leven kunnen worden verwerkt. Een dergelijke verwerking is gegrond omdat de betrokkene zijn of haar toestemming schriftelijk heeft gegeven, bijvoorbeeld door de gegevens zelf in een bepaalde categorie te plaatsen en / of omdat de verwerking betrekking heeft op gegevens die door de betrokkene openbaar worden gemaakt.

Presspink.com verzamelt in geen geval andere gevoelige persoonlijke gegevens van de Gebruiker, zoals gegevens over uw ras, politieke opvattingen, gezondheid, religieuze en andere overtuigingen en dergelijke.

In de eerste plaats worden de persoonlijke gegevens alleen voor intern gebruik verwerkt binnen presspink.com. De gegevens worden niet doorgegeven, verkocht, uitgeleend en / of meegedeeld aan derden tenzij een of meer van de onderstaande gronden van toepassing zijn;

 • Er is een uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Deze toestemming wordt geacht te zijn verleend als de Gebruiker zich aanmeldt voor promotiecampagnes door een derde partij, zoals de distributie van gratis tickets, deelname aan een wedstrijd en dergelijke.
 • Wanneer hertransmissie noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit zal het geval zijn met werknemers, werknemers, agenten, onderaannemers, leveranciers, enz .;
 • Wanneer de overdracht noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst die is gesloten of nog moet worden gesloten tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde in het belang van de Gebruiker. Bijvoorbeeld in de context van fraude;

Presspink.com kan en zal uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekken met een legitieme en goed onderbouwde interesse indien de overdracht wettelijk vereist of noodzakelijk is (belangrijk openbaar belang of recht).

1.1 - Goede technische prestaties

In de eerste plaats verzamelen en verwerken we persoonlijke gegevens om een ​​goed technisch functioneren van de website voor de Gebruiker te garanderen. De website gebruikt verschillende middelen om de gebruikerservaring te optimaliseren en mogelijke (technische) fouten in de website te detecteren;

 • IP adres.
 • Informatie over het gebruik van de website, zoals navigatie-informatie, loggegevens, enz.
 • Informatie over de gebruikte hardware en software. Bevat informatie over de browser, het besturingssysteem en de schermindeling.
 • Cookies: deze informatie stelt ons in staat de Gebruiker te herkennen en zo efficiënt gebruik te maken van de websitefuncties. Voor meer informatie over onze cookies verwijzen we u graag naar ons Cookiebeleid.
 • Informatie die u ons verstrekt na beoordeling van onze website en service.

De website verzamelt ook anonieme gegevens, dat wil zeggen technische gegevens die uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt om een ​​beeld te krijgen van de gebruikersnavigatie op de website. Aangezien deze informatie niet kan worden gebruikt om gebruikers te identificeren, valt deze buiten het bereik van de privacyverklaring.

1.2 - Registratie van het gebruikersprofiel

Het gebruik van de advertentieruimte op de website vereist het creëren van een uniek gebruikersprofiel en de bijbehorende gebruikersregistratie. Dit betekent dat we alle gegevens verzamelen die nodig zijn voor de gepersonaliseerde service, zoals;

 • Naam en / of voornaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Gegevens factureren

1.3 - Worden mijn gegevens gebruikt buiten de EU (of zelfs overgedragen aan derden)?

Er kan gegevensverwerking en / of overdracht plaatsvinden naar landen buiten de Europese Unie. Op grond van artikel 21 van de Privacy Act mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan landen die hetzelfde adequate beschermingsniveau garanderen en aan dezelfde of vergelijkbare bepalingen van de Privacy Act wordt voldaan. Het land, de duur van de overdracht en opslag, de aard van de gegevens en de exacte doeleinden zijn criteria die van geval tot geval moeten worden onderzocht.

PressPink.com garandeert dat geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of -opslag zal plaatsvinden zonder de nodige maatregelen om te voldoen aan de beschermingsvereisten van de Privacywet. Deze overdracht zal alleen plaatsvinden op basis van een van de gronden zoals vermeld in artikel 2.

2 - Worden mijn locatiegegevens opgeslagen?

De analytische gegevens van onze website tonen inderdaad locatiegegevens. Op basis van deze informatie kan uw (vermoedelijke) locatie worden bepaald en aangegeven op een kaart ('Kaart'). Deze indicaties (op basis van een IP-adres) zijn echter alles behalve accuraat en zijn daarom verre van voldoende om uw exacte locatie te bepalen.

We gebruiken deze locatiegegevens daarom niet om u te identificeren, maar alleen om de juiste en efficiënte werking van onze website te garanderen.

3 - Wat zijn mijn rechten?

3.1 - Garanderen van wettige en veilige verwerking van persoonlijke gegevens

Elke gebruiker kan ervan uitgaan dat presspink.com uw persoonlijke gegevens altijd 'eerlijk en rechtmatig' verwerkt. Dit betekent dat de gegevens alleen worden verwerkt voor de hierboven uitdrukkelijk beschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Presspink.com garandeert daarom dat de gegevensverwerking altijd adequaat, relevant en niet overdreven is.

We slaan uw persoonlijke gegevens nooit langer op dan strikt noodzakelijk is. We houden echter wel een archief met uw gegevens bij zolang uw account actief is, of als uw persoonlijke gegevens nodig zijn om u een bepaalde service te kunnen aanbieden.

Presspink.com heeft voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om u een veilige verwerking van uw persoonlijke gegevens te garanderen. Deze beveiligingsmaatregelen moeten in verhouding staan ​​tot de aard van de persoonsgegevens en de potentiële risico's.

De risico's van toevallige of onwettige vernietiging, toevallig verlies, wijziging van of toegang tot en elke andere niet-geautoriseerde verwerking worden daarom tot een minimum beperkt. Dit betekent niet dat er geen risico meer is en dat we in dit verband geen enkele garantie bieden. In geval van inbraak in haar IT-systemen neemt Presspink.com onmiddellijk alle mogelijke maatregelen om schade en / of diefstal tot een minimum te beperken.

3.2 - Recht van bezwaar

Elke gebruiker kan op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens. Een dergelijk recht van verzet bestaat alleen als er serieuze en legitieme redenen zijn met betrekking tot zijn specifieke situatie. De uitzonderingen van Artikel 5, (b) en (c) van de Privacywet zijn ook van toepassing op dit recht van bezwaar.

De gebruiker kan te allen tijde kosteloos en zonder rechtvaardiging bezwaar maken tegen de beoogde verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonlijke gegevens werden verkregen met het oog op direct marketing.

De gebruiker heeft ook het recht om te allen tijde, gratis en zonder rechtvaardiging, de verwijdering of het verbod te verkrijgen van het gebruik van alle persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben en die onvolledig of niet relevant zijn met het oog op het doel van de verwerking, of waarvan de registratie, communicatie of opslag is verboden of opgeslagen na het verstrijken van de toegestane periode.

De Gebruiker oefent zijn recht uit door een gedagtekend schriftelijk verzoek aan perspink.com, per post of per e-mail via [Email protected] Presspink.com verbindt zich ertoe om binnen 15 werkdagen aan uw verzoek te voldoen.

3.3 - Recht van toegang

Elke gebruiker die zijn identiteit bewijst, heeft recht op toegang tot de informatie over het al dan niet bestaan ​​van verwerkingen op zijn persoonsgegevens, alsmede de doeleinden van die verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden bekendgemaakt.

De Gebruiker oefent zijn recht uit via een gedateerd schriftelijk verzoek aan presspink.com, per post of per e-mail aan [Email protected] Presspink.com verbindt zich ertoe om binnen 15 werkdagen aan uw verzoek te voldoen.

3.4 - Recht op verbetering

Presspink.com doet er alles aan om gegevens zo nauwkeurig mogelijk te verzamelen. Onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke gegevens kunnen daarom op elk moment worden gecorrigeerd of zelfs worden verwijderd.

Aangezien het onmogelijk is om continu op de hoogte te blijven van elke verandering of fout in de persoonlijke gegevens, is het aan u, de gebruiker, om eventuele onjuistheden of onvolledigheden te melden en, in de eerste plaats, om de nodige aanpassingen aan te brengen in zijn gebruikersregistratie.

Als dit niet voldoende blijkt te zijn, kan men altijd een schriftelijk, gedagtekend verzoek sturen naar Presspink.com, per post of per e-mail naar [Email protected] Presspink.com verbindt zich ertoe om binnen 15 werkdagen aan uw verzoek te voldoen, door het aanvullen, corrigeren of zelfs verwijderen van alle persoonlijke gegevens. De verwijdering betreft voornamelijk de zichtbaarheid, dwz het is mogelijk dat de verwijderde persoonlijke gegevens nog steeds tijdelijk worden opgeslagen.

Voeg een beoordeling